TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ VE TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI AŞ İLE İLGİLİ SUNULAN ÖNERGE

Önerge Tarihi: 1.07.2005
Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur ve 27 milletvekilinin, dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan buğday ve şeker satışlarıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/304)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Toprak Mahsulleri Ofisi ile Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’nin mevcut ve gelecek yıllarda doğması muhtemel görev zararlarının oluşumunda dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan buğday ve şeker satışlarının katkısının ne olduğunun belirlenebilmesi ve aynı zamanda oluşabilecek görev zararlarının boyutunun belirlenerek bütçeye yaratacağı yükün önceden tespit edilebilmesi büyük önem taşımaktadır.
Öte yandan, dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ve son yıllarda önemli ölçüde artış gösteren buğday ve şeker satışlarının ihracata ve dolayısıyla döviz kazanımına sağladığı katkılar ile dahilde işleme rejiminin sağlamış olduğu imkânlar nedeniyle ortaya çıkan kayıpların kıyaslanabilmesi, bu rejimin sağlıklı işleyip işlemediğine dolayısıyla bu rejim çerçevesinde şeker ve buğday satışlarına devam edilip edilmeyeceğine karar verilmesi bakımından da önem arz etmektedir.
Tüm bu nedenlerle, Toprak Mahsulleri Ofisi ile Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından, dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan buğday ve şeker satışları konusunda Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederim.
1.- Abdullah Erdem Cantimur (Kütahya)
2.- Kerim Özkul (Konya)
3.- Mustafa Çakır (Samsun)
4.- Ali Küçükaydın (Adana)
5.- Zeyid Aslan (Tokat)
6.- Halide İncekara (İstanbul)
7.- Hanefi Mahçiçek (Kahramanmaraş)
8.- Niyazi Pakyürek (Bursa)
9.- Yahya Baş (İstanbul)
10.- Recep Koral (İstanbul)
11.- Mustafa Ataş (İstanbul)
12.- Ali Temür (Giresun)
13.- Cahit Can (Sinop)
14.- Mehmet Soydan (Hatay)
15.- Avni Doğan (Kahramanmaraş)
16.- Ali Sezal (Kahramanmaraş)
17.- Fatih Arıkan (Kahramanmaraş)
18.- Sedat Kızılcıklı (Bursa)
19.- Polat Türkmen (Zonguldak)
20.- Seracettin Karayağız (Muş)
21.- Suat Kılıç (Samsun)
22.- İsmail Bilen (Manisa)
23.- Mehmet Çerçi (Manisa)
24.- Nurettin Aktaş (Gaziantep)
25.- Alaettin Güven (Kütahya)
26.- Muharrem Candan (Konya)
27.- Zülfü Demirbağ (Elazığ)
28.- Taner Yıldız (Kayseri)
Gerekçe:
Dâhilde işleme rejimi kararının amacı, dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmektir.
İhraç sonrası dahilde işleme rejimini kapsamında alınan hammadde yurt içinde serbest dolaşıma tabidir. Bu şekilde mal alan ihracatçılar, yeterli denetim yapılmadığı hallerde bu malları yurt içinde pazarlayarak piyasa dengelerini olumsuz etkilemektedir.
İhracat öncesi temin edilen hammaddenin belge sürelerinin uzun ve sık sık süre uzatımı verilmesinden dolayı, belge kapatılana kadar iç piyasaya verildiği kanaati yaygındır. Bunun da kontrolü ve ispatının mümkün olmadığı bilinmektedir.
Zaman zaman, ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince, belge kapatıp teminat iadesinden sonra firma ihracatının gerçeği yansıtmadığını bildirmektedir. Dolayısıyla, dahilde işleme rejimi kapsamında satılarak katlanılan külfet bir yana, ihracattan sağlanacak avantajlar da elde edilememektedir.
Dahilde işletme rejimi kapsamındaki satış yapılan şirket sayısındaki hızla şirket artışı, hızla devam eden dahilde işleme rejimi kapsamındaki satışlar bazı endişeleri de beraberinde getirmektedir.
Dahilde işleme rejimi kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’nin mal teslimi yaptığı bazı firmaların tabela firması olduğu tespitleri yapılmış, bundan dolayı da Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’nin görev zararlarına sebep olmuştur.
Bu nedenlerden dolayı, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından, dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan buğday ve şeker satışları konusunda Meclis araştırması açılması kamu menfaatı açısından uygun olacaktır.

Kategori: Yasama Faaliyetleri
Önceki yazı
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA DEVREDİLEN BANKALAR İLE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU İLE İLGİLİ ÖNERGE
Sonraki yazı
NE KADAR BİLİRSEN BİL ANLATABİLDİKLERİN; KARŞINDAKİNİN ANLAYABİLDİĞİ KADARDIR
Menü